Haftara of the week: Parashat Nitzavim-Vayelech (29/08/13)

Share This

Lesson